messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น ) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน ประจำเดือน เมษายน 2567 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567 (จำนวน 18 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา งวดเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไชยวาน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย ประจำเดือน เมษายน 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจัดสถานที่่ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสร้างความปรองดองสมาฉันท์และป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์และป้องกันยาเสพติดตำบลบ้านต้าย ประจำปี งบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา ชุดกีฬา ตามโครงการกีฬาชุมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และป้องกันยาเสพติดตำบลบ้านต้าย ประจำงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) UST ชนิดกล่อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ช่วงปิดเทอม ห้วงวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) UST ชนิดกล่อง ให้แก่โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ช่วงปิดเทอม ห้วงวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๒๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน ประจำเดือน มีนาคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1-29 มีนาคม 2567 (จำนวน 21 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไชยวาน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้ออาหารเสรม(นม) โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนสายบ้านต้าย - คำบอน หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนหลังวัดป่าประสิทธิ์และถนนตะวันลับฟ้า 1 ) บ้านต้ายหมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตซอกลาง (ช่วงที่ 2 ) บ้านดอนม่วงไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ( ระบบ inverthe ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำหรับปูผิวถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสื่อการเรีียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน ประจำงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไชยวาน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 (20 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา งวดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนจำนวน 5 แห่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม )ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ชุดรับแขก ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดท่าวารี ? บ้านต้ายใหม่พัฒนา บ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองสระแดง บ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดป่าอัมพวัน ? ห้วยก้านเหลือง บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาโครงการวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 บ้านคำไชยวาน ? โรงเรียนชาวนา บ้านคำไชยวาน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อของรางวัลสำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน ประจำเดือน มกราคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2567 (จำนวน 21 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา งวดเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไชยวาน เทศบาลตำบลบ้านต้าย ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ถนนนาคูณ - บ้านคำไชยวาน หมู่ 5 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโรงเรียนชาวนา บ้านคำไชยวาน- บ้านต้ายหมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 2566 (จำนวน 18 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไชยวาน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๑๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
1 - 50 (ทั้งหมด 542 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11