info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80

กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 165
group สำนักปลัด
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นายปิยพฤกษ์ คำจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายปิยพฤกษ์ คำจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายจิราวัฒน์ แสงส่อง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายจิราวัฒน์ แสงส่อง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพรทิพย์ ทิพม่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ ทิพม่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอานันต์ ผาคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายอานันต์ ผาคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวชมพูนุท ภูมิวัตร
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวชมพูนุท ภูมิวัตร
นิติกรปฏิบัติการ
พ.จ.อ.กิติพงษ์ พละแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
พ.จ.อ.กิติพงษ์ พละแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวนันธิดา ทุมวงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนันธิดา ทุมวงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา โพธิสาระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุพัตรา โพธิสาระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศิรินภา นุ่นสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวศิรินภา นุ่นสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายธนากร สายศร
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนากร สายศร
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทรงพล กางบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
นายทรงพล กางบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
นายลิขิต เอกรักษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายลิขิต เอกรักษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายยอด พลเยี่ยม
พนักงานดับเพลิง
นายยอด พลเยี่ยม
พนักงานดับเพลิง
นายสำราญ แวงวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
นายสำราญ แวงวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
นายชาญชัย ประหา
พนักงานขับรถ
นายชาญชัย ประหา
พนักงานขับรถ
นายเจนณรงค์ สุขขวัญ
คนงานทั่วไป
นายเจนณรงค์ สุขขวัญ
คนงานทั่วไป
นายจำปา บุญพัฒน์
ภารโรง
นายจำปา บุญพัฒน์
ภารโรง
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ