เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group สำนักปลัด
นายชัยสิทธิ์ นาชัยเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย
โทร : 0858629365
นายปิยพฤกษ์ คำจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0930865676
นายอานันต์ ผาคำ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
โทร : 0845313155
นายจิราวัฒน์ แสงส่อง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 0898858892
นางสาวพรทิพย์ ทิพม่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 0986630109
(ว่าง)
นิติกร
นายไพศาล คุณสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
โทร : 0892072895
พ.จ.อ.กิติพงษ์ พละแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
โทร : 0908383554
นางสาวนันธิดา ทุมวงศ์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 0846582727
นางสาวสุพัตรา โพธิสาระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 084792452
นางสาวศิรินภา นุ่นสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0630125543
นายวิทวัส ปัญญาสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 094-5264237
นายทรงพล กางบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0903495096
นายลิขิต เอกรักษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0866476849
นายยอด พลเยี่ยม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0885713630
นายสำราญ แวงวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0981205569
นายชาญชัย ประหา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0983078464
นายเจนณรงค์ สุขขวัญ
คนงานทั่วไป
โทร : 0986522526