messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ

สถิติ sitemap
วันนี้ 61
เดือนนี้1,393
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)46,724
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลบ้านต้ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 [2 เมษายน 2567]
เทศบาลตําบลบ้านต้ายจัดโครงการเเข่งกีฬาชุมชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และป้องกันยาเสพติด ตำบลบ้านต้าย ประจำปี 2567 [27 มีนาคม 2567]
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต้าย [15 มีนาคม 2567]
กิจกรรมบันฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา [15 มีนาคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลบ้านต้าย ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook


แนะนำผู้บริหาร
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 094-6727748
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 094-6727748
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ตรวจสอบภายใน
กรมส่งเสริมฯ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ