info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80

กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 [14 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมการประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต้าย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [26 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2563 [26 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาในชุมชน ประจำปี 2563
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2562 (หลักสูตรจัดตั้งใหม่)
ผู้โพส : admin
โครงการรณรงค์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผู้โพส : admin
กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน พ.ศ. 2562
ผู้โพส : admin
มอบเครื่องนอนให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้าย โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องนอนจากบริษัท นิว เอ็น เอ็น มอลล์ จำกัด (ห้างนิวมอลล์ สกลนคร)
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้โพส : admin
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ