info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80

กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 141
folder นโยบายการบริหารงาน
นโยบายการบริหารงาน
เป้าประสงค์ (GOAL) 1. พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเผลแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3. มีการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้ 4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 5. การคมนาคมและการขนส่งสะดวก มีระบบไฟฟ้า น้ำประปาดี และทั่วถึง ยุทธศาสตร์ (STRATEGIC) 1. การพัฒนาเกษตรกร และอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลยั่งยืน 5. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความมั่นคง
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ