ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง-ปปช-
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 373
insert_drive_file หนังสือเเจ้งเวียน ด่วนที่สุด ที่ ปช 0001.26/ว 0027 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 564
insert_drive_file คู่มือแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) เดือนธันวาคม 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1