ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทม หมู่ที่ 2 - บ้านน้อยหนองบัว (ต่อเนื่องจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)