ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 24 คน )
เพศ
ชาย
50.00%
หญิง
50.00%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
50.00%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
0.00%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
0.00%
อื่นๆ
50.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
0.00%
พอใจมาก
100.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
0.00%
พอใจมาก
100.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
0.00%
พอใจมาก
100.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
0.00%
พอใจมาก
100.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
0.00%
พอใจมาก
100.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
0.00%
พอใจมาก
100.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
0.00%
พอใจมาก
100.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
ข้อเสนอแนะ
- ควรจัดอาคารสำนักงานเทศบาลให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น