ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนา นางนลินี พมิพ์นน - โคกหนองขาม นา นายดาภา กงชุย หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)