ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอยน้ำแซบ เชื่อมถนนรอบหนองคำไร่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง