info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 294
เดือนนี้ 8,837
เดือนที่แล้ว 18,271
ทั้งหมด 68,730

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาในชุมชน ประจำปี 2563
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลบ้านต้าย นำโดย นายอรุณ เหลืองสินศิริ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย ปลัดเทศบาลพร้อมทั้งพนักงาน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านขายของชำ ผู้นำชุมชน และ อสม.ได้เข้าร่วมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาในชุมชน ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต้ายมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีการโฆษณากันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ