info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80

กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 114
กิจกรรมการประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต้าย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต้าย นำโดย นายไพบูลย์ หล้าชาญ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย ร่วมกับ นายยุทธยา ต้นสาย กำนันตำบลบ้านต้าย พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และสมาชิกเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษา หารือ คัดเลือกให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต้ายชุดใหม่ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการอนุรักษ์ หรือคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของชุมชน ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านต้ายจะทำการประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต้าย เพื่อทราบเมื่อได้รับการแจ้งประกาศจากวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ต่อไป
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ