ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80

กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1
โครงการฝึกอบรมการจัดทำถังหมักก๊าซชีวภาพ
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านต้าย นำโดย นางสาวจารุณี นุชาติ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย ซึ่งเป็นผู้แทนนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการจัดทำถังหมักก๊าซชีวภาพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ น้ำเสียจากสัตว์และการส่งกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์เลี้ยงทางการเกษตร ส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ให้หันมาใช้พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ รูปแบบสีเขียว เป็นการผลิตแก๊สชีวภาพขึ้นใช้เองเพื่อใช้ทดแทนแก๊สหุงต้มที่ซื้อขายตามท้องตลาด อีกทั้งยังจัดตั้งแหล่งเรียนรู้หรือต้นแบบในการพึ่งพาตนอง ในด้านการใช้พลังงานทดแทนภายในชุมชน
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ