info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80

กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 53
โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านต้ายได้ดำเนินโครงการโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2563 นำโดยนายอรุณ เหลืองสินศิริ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย เป็นประธานในพิธี โดยในการดำเนินโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมการประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุดรธานี และกิจกรรมเวทีเสวนาประสบการการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาเทศบาล ทั้งนี้วัตุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม สร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ภายใต้คำกล่าวที่ว่า "บ้านต้ายตื่นรู้ สู้ทุจริต"
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ