info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80

กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 113
folder งบประมาณ
งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิก 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาบาล พ.ศ. 2531 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ