info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80

กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94
folder กิจการสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 16 กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 1 เมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ