info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80

กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 167
folder ดาวโหลดแบบฟอร์ม
insert_drive_file คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.6) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.7) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.8) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file คำสั่งให้ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.9) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.10) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file คำสั่งให้ให้ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.11) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.12) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง และมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.13) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ตามมาตรา 43 วรรคสอง (แบบ ค.14) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 และมาตรา 43 วรรคสาม (แบบ ค.15) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 (แบบ ค.16) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 (แบบ ค.17) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 (แบบ ค.18) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 (แบบ ค.19) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file คำสั่งให้ระงับการใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อการอื่น ตามมาตรา 45 (แบบ ค.20) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงและให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสิ่งที่สร้างขึ้นมาให้กลับคืนสภาพเดิม ตามมาตรา 45 (แบบ ค.21) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 และมาตรา 45 (แบบ ค.22) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคาร ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.23) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 และมาตรา 46 วรรคสอง (แบบ ค.24) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 77 (1) (แบบ ค.25) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ